เยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ปกครองที่ประสงค์จะเยี่ยมชมโรงเรียน สามารถเขียนอีเมลขอนัดหมาย พร้อมระบุข้อมูลเบื้องต้นของบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด

มาที่
• สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา กรุณาติดต่อ เลขานุการระดับประถมศึกษา secretariat.primaire@lfib.ac.th

• สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา cpe@lfib.ac.th

 

โรงเรียนงดจัดการเยี่ยมชมระหว่างวันหยุดราชการ ปิดเทอมระหว่างภาค ปิดเทอมภาคฤดูร้อน ฯลฯ ดังปรากฎในปฏิทินปีการศึกษาของโรงเรียน

 

ในช่วงระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี โรงเรียนจัดวันแรกพบระหว่างครอบครัวนักเรียนใหม่กับฝ่ายบริหารและแผนกต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนจะส่งรายละเอียดของงานให้กับผู้ปกครองที่ดำเนินการการสมัครครบทุกขั้นตอน (ส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย) เท่านั้น

 

งานวันแรกพบครั้งต่อไป โรงเรียนจะแจ้งวันเวลาภายหลัง