ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาประกอบไปด้วย 3 ช่วงชั้น

• ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้เบื้องต้น ประกอบไปด้วยชั้น Petite section (PS) หรืออนุบาลหนึ่ง ชั้น Moyenne section (MS) หรืออนุบาลสอง และ ชั้น Grande section (GS) หรืออนุบาลสาม
• ช่วงชั้นที่ 2 ให้ความสำคัญต่อการวางรากฐานความรู้ ประกอบไปด้วยชั้น Cours préparatoire (CP), ชั้น Cours élémentaire première année (CE1) และชั้น Cours élémentaire deuxième année (CE2)
• ช่วงชั้นที่ 3 เน้นการเสริมสร้างทักษะ ประกอบไปด้วยชั้น Cours moyen première année (CM1), ชั้น Cours moyen deuxième année (CM2) และชั้น Sixième (6ème)

รายละเอียดหลักสูตรระดับอนุบาล

ภารกิจหลักของการศึกษาระดับอนุบาลคือการสร้างความอยากไปโรงเรียนให้กับนักเรียน เพื่อเรียนหนังสือ รวมถึงการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ

การเรียนรู้ในระดับนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
• การใช้ภาษาในทุกรูปแบบ
• การพูดและการเขียน

• ปฏิกริยา การแสดงออก และการทำความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมพลศึกษา
• การวิ่ง การกระโดด การโยน… และการทำกิจกรรมต่างๆ แบบต่อเนื่อง
• การเคลื่อนไหวแบบคล่องแคล่วในสภาพแวดล้อมต่างๆ

ปฏิกริยา การแสดงออก และการทำความความเข้าใจ ผ่านงานกิจกรรมศิลปะ
• กิจกรรมศิลปะ
• โลกของเสียง
• การแสดง

• กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อช่วยเรียบเรียงความคิด
• รู้จักตัวเลขและการนำมาใช้
• รู้จักรูปทรงต่างๆ ขนาด และการจัดลำดับตามขนาด

• ค้นพบโลกรอบตัว
• การเรียนรู้เรื่องเวลาและสถานที่

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายละเอียดหลักสูตรประถมศึกษา

การเรียนในโรงเรียนคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกและสภาพแวดล้อมรอบตัว  รวมถึงการเรียนรู้การใช้ภาษาเฉพาะ ซึ่งเด็กจะไม่ได้เรียนรู้โดยอัตโนมัติจากการเติบโตทางร่างกายตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้การเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยชั้น  CP, CE1 และ CE2  จึงจัดให้มีระยะเวลาและความต่อเนื่องที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและมีความเข้มข้นมากขึ้น มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกและสภาพแวดล้อมรอบตัว และ พร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส
• ช่วงชั้นที่ 3 เป็นการเชื่อมโยง 2 ปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษาและปีแรกของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรในช่วงชั้นนี้ เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนักเรียนจะได้เรียนรู้ตามมาตรฐานความรู้ทั่วไปที่ควรได้รับ รวมทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ และความรู้ด้านวัฒนธรรม เป้าหมายของหลักสูตรในช่วงชั้นนี้มี 2 ประการ คือ การเสริมความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนรู้จากช่วงชั้นที่ 2 ให้แน่น เพื่อการเรียนรู้ในช่วงชั้นต่อไป และการปรับตัวจากรูปแบบการเรียนของชั้นประถมไปยังรูปแบบการเรียนของชั้นมัธยมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามปี

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับอนุบาล/ประถมศึกษา จำนวนชั่วโมงของแต่ละรายวิชา กรุณาคลิก

กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส
Eduscol