การเรียนภาษาระดับอนุบาล

ภาษาแม่เป็นภาษาแรกสุดที่เด็กได้เรียนรู้ ถือเป็นองค์ประกอบหลักของขั้นตอนการพัฒนาของเด็กเล็ก เพราะเป็นภาษาที่เชื่อมโยงเด็กกับครอบครัว วัฒนธรรม และสังคมภายนอก

เด็กเล็กสามารถเรียนภาษาได้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน แต่หากต้องการให้ทักษะด้านภาษาของเด็ก มีพื้นฐานที่แข็งแรง เด็กจึงจำเป็นต้องเชี่ยวชาญและภาคภูมิใจในภาษาแม่ของตนเสียก่อน

การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 (Petite Section) จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาไทย จะมีการเสริมทักษะในภาษาไทยควบคู่ไปด้วย

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 (Moyenne Section) โรงเรียนจัดให้มีการสอนภาษาฝรั่งเศส ไทย และ อังกฤษ

ในเดือนกันยายน (ต้นปีการศึกษา) จะมีการประเมินความสามารถด้านภาษาของนักเรียน เพื่อจัดปรับการเรียนภาษาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ในระหว่างปีการศึกษา การเรียนภาษาของนักเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูประจำชั้นและคณะที่ปรึกษาระดับอนุบาล

สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา ก่อนจะเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 ในชั้น CP (ประถมศึกษาปีที่ 1)

หลักสูตรการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เน้นภาคปฏิบัติ และการสื่อสารในชีวิตจริง สาระการเรียนรู้จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆของชั้นเรียน

การเรียนภาษา – ชั้น MS (อนุบาล 2)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั้่งเศสได้คล่องผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (45 นาที / 4 วัน)
อังกฤษ  (45 นาที / 4 วัน)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (45 นาที / 2 วัน)
อังกฤษ  (45 นาที / 2 วัน)
ฝรั่งเศส (45 นาที / 2 วัน)
และฝรั่งเศส (45 นาที / 1 วัน)
หากนักเรียนยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (45 นาที / 1 วัน)
อังกฤษ  (45 นาที / 1 วัน)
ฝรั่งเศส (45 นาที / 1 วัน)
และฝรั่งเศส    (45 นาที / 3 วัน)
การเรียนภาษา ชั้น GS (อนุบาล 3)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (1 ชม / 4 วัน)
อังกฤษ  (1 ชม / 4 วัน)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (1 ชม / 2 วัน)
อังกฤษ  (1 ชม / 2 วัน)
ฝรั่งเศส (1 ชม / 2 วัน)
และฝรั่งเศส (1 ชม / 2 วัน)
ถ้านักเรียนยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้หรือไทย       (1 ชม / 1 วัน)
อังกฤษ  (1 ชม / 1 วัน)
ฝรั่งเศส (1 ชม / 1 วัน)
และฝรั่งเศส 1 ชม/3 วัน
Flsco*  (30 นาที / 5 วัน)
  • Flsco = การเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างชาติ