การเรียนภาษา

การเรียนภาษา

ประจำปีการศึกษา 2020-2021

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส เน้นการสอนภาษาศาสตร์เพื่อประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคิด การสื่อสาร และการนำไปใช้จริงในโลกที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและเป็นพหุภาษา

หลักสูตรภาษาของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม เอื้อให้นักเรียนใช้ภาษาในระดับสูงได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาเหล่านั้นเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง