ระบบการสอนของประเทศฝรั่งเศส

ระดับการเรียนการสอน จากชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ช่วงชั้นที่ 1ช่วงชั้นที่ 2ช่วงชั้นที่ 3ช่วงชั้นที่ 4
การเรียนรู้เบื้องต้นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างลงลึก
petite sectioncours préparatoirecours moyen 1ère annéeclasse de 5ème
moyenne sectioncours élémentaire 1ère annéecours moyen 2ème annéeclasse de 4ème
grande sectioncours élémentaire 2ème annéeclasse de 6èmeclasse de 3ème
ระดับอนุบาล    >>>ระดับประถมศึกษา   >>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จนถึงชั้น 3ème) นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ทั่วไป ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งได้สอดแทรกอยู่ในวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ ของชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. ใช้ภาษาเพื่อการคิดและสื่อสาร
2. รู้จักใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
3. พัฒนาตัวบุคคลและการเป็นพลเมืองที่ดี
4. เรียนรู้กลไกทางธรรมชาติและกลไกทางเทคนิค
5. รอบรู้เรื่องโลกและมนุษย์

ตารางเทียบระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ

ฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาอายุ
Maternelle

(Primaire)

Petite sectionNursery schoolNurseryKindergartenPre-school3-4
Moyenne sectionReceptionPre-kindergarten4-5
Grande sectionYear 1Kindergarten5-6
Elementaire

(Primaire)

CPPrimary schoolYear 2Elementary school1st grade6-7
CE1Year 32nd grade7-8
CE2Year 43rd grade8-9
CM1Year 54th grade9-10
CM2Year 65th grade10-11
Collège

(Secondaire)

SixièmeSecondary schoolYear 7Middle school6th grade11-12
CinquièmeYear 87th grade12-13
QuatrièmeYear 98th grade13-14
TroisièmeYear 10High school9th grade14-15
Lycée

(Secondaire)

SecondeYear 1110th grade15-16
PremièreYear 1211th grade16-17
TerminaleYear 1312th grade17-18
BaccalauréatA-levelsHigh school diploma