Choose French “maternelle” Preschool

เอกสารแนะนำโรงเรียน

คุณภาพอากาศ

ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5

เว็ปไซต์วัดคุณภาพอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ www. IQAir.com

สถานีวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์

แนวทางปฏิบัติ

สมัคร เรียน

การสมัครเรียนของนักเรียนใหม่ หรือการรักษาสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ หมายถึงการยอมรับเงื่อนไขค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการการเงิน (Comité de Gestion) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตลอดเวลา

นักเรียนเก่าที่ประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่ โรงเรียนจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนักเรียนลาออกจากโรงเรียนนานไม่เกิน 24 เดือน หากระยะเวลาลาออกไปรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 24 เดือนหรือนานกว่านั้น นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50%)  และค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้การคำนวณระยะเวลาที่ลาออกไป จะเริ่มจากวันที่ลาออกจนถึงวันที่สมัครเรียนใหม่

นักเรียนปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนต่อทุก ๆ ปี การสมัครเรียนต่อจะกระทำโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ประสงค์จะลาออก ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครทราบโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอน การสมัครเรียน

โรงเรียนได้กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้าทั้งหมด โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโรงเรียนจะพิจารณาการสมัครเรียน ในกรณีที่มีที่ว่างในระดับชั้นนั้นเท่านั้น

หากได้รับการยืนยันว่ามีที่ว่าง ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (150,000 บาทต่อคน) ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับแจ้ง การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะ

1. กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำรองสิทธิ์

เมื่อท่านกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และกดส่ง ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันอัตโนมัติจากระบบสมัครเรียน

2. นำส่งเอกสาร

– กรุณาสแกนเอกสารต่างๆ พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ส่งทางอีเมล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่มาจากรูปถ่าย) มาที่ inscriptions@lfib.ac.th

การสมัครเรียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ มีการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า การส่งหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Exeat ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งจะระบุการเลื่อนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การแนะนำให้เปลี่ยนสายการเรียน วิชาเฉพาะทางที่ต้องเลือกในชั้น 1ère

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

กรุณานำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (Livret de famille) หน้าที่มีชื่อผู้ปกครองและหน้าที่มีชื่อนักเรียน หรือ สูติบัตร
    สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ (ไทยและสัญชาติอื่น) ผู้ปกครองต้องยื่นสำเนาใบเกิดไทยและหลักฐานการถือสัญชาติอื่นของบุตรด้วย เช่น นักเรียนสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส ผู้ปกครองจะส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรฝรั่งเศส และ สำเนาสูติบัตรไทยซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏอยู่
    กรณีที่แยกกันดูแลบุตร ผู้ปกครองจำเป็นต้องส่งสำเนาคำพิพากษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร และการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วย ว่ายินยอมอนุญาตให้เด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และต้องกรอกข้อมูลของผู้ดูแลบุตรตามกฎหมายคนที่สอง (ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ เพื่อการติดต่อภายหน้า

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา และนักเรียนที่มิได้มีสัญชาติไทย

3. สมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าที่มีรายการฉีดวัคซีนทุกหน้า)

4. หนังสือรับรองการศึกษาของปีการศึกษาปัจจุบัน

5. รายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด (ผลการประเมินการเรียนครั้งล่าสุด หรือหนังสือรายงานผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด)

กรุณานำส่งเอกสารเหล่านี้ทันทีที่ได้รับจากสถานศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

6. สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียน (Certificat de radiation, Exéat ou Certificat de fin de scolarité) หากนักเรียนมาจากสถานศึกษาในระบบการศึกษาฝรั่งเศส 

7. สำเนารายงานผลการเรียนรายเทอม 3 เทอมสุดท้าย (Bulletins ของชั้นมัธยมศึกษา / Livret d’évaluation ของชั้นประถม / เอกสารที่มีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)  รวมทั้งเอกสารที่มีการระบุการเลื่อนหรือซ้ำชั้นเรียน (Bulletin, livret ou fiche dialogue)

สำหรับนักเรียนชั้น Terminale ที่จะต้องสอบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat)

8. รายงานผลการสอบ “Epreuves anticipées” ของชั้น 1ère (ต้นฉบับ)

9. สมุดรายงานผลสอบ Baccalauréat ทีผ่านมาหากมี (ต้นฉบับ)

10. สำหรับนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศส ต้องยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมฝึกวิชาทหาร (JAPD) หรือหนังสือรับรองการสำรวจสำมะโนประชากรนักศึกษาวิชาทหาร (Attestation de recensement à la JAPD)

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากโรงเรียน ว่าสามารถรับบุตรของท่านเข้าศึกษาได้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน คนละ 150,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากได้การยืนยัน

ตัวอย่างการคำนวนค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นักเรียน 1 คน: 150,000 – 5,000 = 145,000 บาท
นักเรียน 2 คน: 285,000 (ส่วนลด 10%) – 10,000 = 275,000 บาท
นักเรียน 3 คน: 412,500 (ส่วนลด 15%) – 15,000 = 397,500 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

เอกสารการลงทะเบียนจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่มีการชำระค่าจัดทำเอกสารแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้แผนกบัญชีทางอีเมลมาที่ comptabilite@lfib.ac.th

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าจัดทำเอกสารและค่าธรรมเนียมแรกเข้าในทุกกรณี

ครอบครัวที่กรอกเอกสารสำรองที่เรียนออนไลน์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน จะถือว่าการสำรองที่เรียนเป็นโมฆะ

ครอบครัวที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถือว่าการสมัครเรียนในปีการศึกษา 2020-2021 เสร็จสมบูรณ์

สำหรับนักเรียนเก่าที่ลาออกไปและกลับมาสมัครเรียนใหม่ภายใน 24 เดือน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนานเกินกว่า 24 เดือน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีการศึกษานั้น โดยจะเริ่มนับจากวันที่ลาออกจากโรงเรียนจนถึงวันที่สมัครเข้าเรียนใหม่ และผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท

โรงเรียนได้กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้าทั้งหมด โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโรงเรียนจะพิจารณาการสมัครเรียน ในกรณีที่มีที่ว่างในระดับชั้นนั้นเท่านั้น

หากได้รับการยืนยันว่ามีที่ว่าง ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (150,000 บาทต่อคน) ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับแจ้ง การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะ

เนื่องจากโรงเรียนปิดทำการในช่วงปิดเทอมใหญ่ การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม จะได้รับการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้นไป และจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นที่ยังมีที่ว่างเท่านั้น

1. กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำรองสิทธิ์

เมื่อท่านกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และกดส่ง ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันอัตโนมัติจากระบบสมัครเรียน

2. นำส่งเอกสาร

– กรุณาสแกนเอกสารต่างๆ พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ส่งทางอีเมล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่มาจากรูปถ่าย) มาที่ inscriptions@lfib.ac.th

การสมัครเรียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ มีการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า การส่งหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Exeat ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งจะระบุการเลื่อนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การแนะนำให้เปลี่ยนสายการเรียน วิชาเฉพาะทางที่ต้องเลือกในชั้น 1ère

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

กรุณานำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (Livret de famille) หน้าที่มีชื่อผู้ปกครองและหน้าที่มีชื่อนักเรียน หรือ สูติบัตร
    สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ (ไทยและสัญชาติอื่น) ผู้ปกครองต้องยื่นสำเนาใบเกิดไทยและหลักฐานการถือสัญชาติอื่นของบุตรด้วย เช่น นักเรียนสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส ผู้ปกครองจะส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรฝรั่งเศส และ สำเนาสูติบัตรไทยซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏอยู่
    กรณีที่แยกกันดูแลบุตร ผู้ปกครองจำเป็นต้องส่งสำเนาคำพิพากษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร และการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วย ว่ายินยอมอนุญาตให้เด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และต้องกรอกข้อมูลของผู้ดูแลบุตรตามกฎหมายคนที่สอง (ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ เพื่อการติดต่อภายหน้า

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา และนักเรียนที่มิได้มีสัญชาติไทย

3. สมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าที่มีรายการฉีดวัคซีนทุกหน้า)

4. หนังสือรับรองการศึกษาของปีการศึกษาปัจจุบัน

5. รายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด (ผลการประเมินการเรียนครั้งล่าสุด หรือหนังสือรายงานผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด)

กรุณานำส่งเอกสารเหล่านี้ทันทีที่ได้รับจากสถานศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

6. สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียน (Certificat de radiation, Exéat ou Certificat de fin de scolarité) หากนักเรียนมาจากสถานศึกษาในระบบการศึกษาฝรั่งเศส 

7. สำเนารายงานผลการเรียนรายเทอม 3 เทอมสุดท้าย (Bulletins ของชั้นมัธยมศึกษา / Livret d’évaluation ของชั้นประถม / เอกสารที่มีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)  รวมทั้งเอกสารที่มีการระบุการเลื่อนหรือซ้ำชั้นเรียน (Bulletin, livret ou fiche dialogue)

สำหรับนักเรียนชั้น Terminale ที่จะต้องสอบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat)

8. รายงานผลการสอบ “Epreuves anticipées” ของชั้น 1ère (ต้นฉบับ)

9. สมุดรายงานผลสอบ Baccalauréat ทีผ่านมาหากมี (ต้นฉบับ)

10. สำหรับนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศส ต้องยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมฝึกวิชาทหาร (JAPD) หรือหนังสือรับรองการสำรวจสำมะโนประชากรนักศึกษาวิชาทหาร (Attestation de recensement à la JAPD)

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากโรงเรียน ว่าสามารถรับบุตรของท่านเข้าศึกษาได้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน คนละ 150,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากได้การยืนยัน

ตัวอย่างการคำนวนค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นักเรียน 1 คน: 150,000 – 5,000 = 145,000 บาท
นักเรียน 2 คน: 285,000 (ส่วนลด 10%) – 10,000 = 275,000 บาท
นักเรียน 3 คน: 412,500 (ส่วนลด 15%) – 15,000 = 397,500 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

เอกสารการลงทะเบียนจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่มีการชำระค่าจัดทำเอกสารแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้แผนกบัญชีทางอีเมลมาที่ comptabilite@lfib.ac.th

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าจัดทำเอกสารและค่าธรรมเนียมแรกเข้าในทุกกรณี

ครอบครัวที่กรอกเอกสารสำรองที่เรียนออนไลน์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน จะถือว่าการสำรองที่เรียนเป็นโมฆะ

ครอบครัวที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถือว่าการสมัครเรียนในปีการศึกษา 2020-2021 เสร็จสมบูรณ์

สำหรับนักเรียนเก่าที่ลาออกไปและกลับมาสมัครเรียนใหม่ภายใน 24 เดือน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนานเกินกว่า 24 เดือน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีการศึกษานั้น โดยจะเริ่มนับจากวันที่ลาออกจากโรงเรียนจนถึงวันที่สมัครเข้าเรียนใหม่ และผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท

ข้อมูล เพิ่มเติม

ประถมศึกษา :

 

นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม CP ถึง CM2 ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสจะต้องทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์

 

มัธยมศึกษา :

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับ 6ème ถึง Terminales) ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ในวิชาภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์ การทดสอบแต่ละวิชาจะกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

การทดสอบวัดระดับจะครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

– นักเรียนที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส

– นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษา “ภายใต้สัญญา” ของรัฐหรือเอกชนของประเทศฝรั่งเศส

– นักเรียนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่จัดโดย CNED (การศึกษาทางไกลแบบเต็มปีการศึกษา)

– นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาในเครือข่าย AEFE ทั้งสถานศึกษาแบบบริหารโดยตรงหรือสถานศึกษาแบบที่มีการจัดตั้งภายใต้ข้อตกลง

นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการการสอบคนละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ไม่อาจขอรับคืนได้ แต้่จะนำไปหักออกจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าหากนักเรียนผ่านการทดสอบและได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

นักเรียนชั้น 3ème, 2nde และ 1ère สามารถนำเครื่องคิดเลขมาใช้ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้

นักเรียนสามารถทำการทดสอบได้ที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ หรือในสถานศึกษาอื่นที่ผู้ปกครองสามารถติดต่อจัดทดสอบทางไกล โดยโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพจะส่งข้อสอบไปยังสถานศึกษาที่รับจัดการสอบทางอีเมล และสถานศึกษานั้นจะส่งข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วกลับให้กับโรงเรียนทางอีเมล คณะครูของโรงเรียนจะเป็นผู้ตรวจข้อสอบ และจะแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบ

เนื่องจากประเทศเขตซีกโลกใต้และประเทศเขตซีกโลกเหนือมีปฏิทินการศึกษาต่างกัน นักเรียนจากประเทศเขตซีกโลกใต้จึงจะลงทะเบียนเรียนชั้นเดียวกับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิม

ข้อยกเว้น : นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นได้ หากผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิมยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือออกหนังสือรับรองว่านักเรียนสามารถเลื่อนชั้นได้ หลังพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นในระหว่างปีการศึกษาปัจจุบัน
ผู้ปกครองจะต้องส่งหนังสือรับรองดังกล่าวมายังโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียนตามปฏิทินของโรงเรียนในเขตซีกโลกเหนือ

Correspondances

2020 – 20212021 – 2022
(ก.ย 2020 – ก.ค. 2021)(ก.ย 2021 – ก.ค 2022)
ชั้นปีเกิดชั้นปีเกิด
PS2017PS2018
MS2016MS2017
GS2015GS2016
CP2014CP2015
CE12013CE12014
CE22012CE22013
CM12011CM12012
CM22010CM22011
6ème20096ème2000
5ème20085ème2009
4ème20074ème2008
3ème20063ème2007
2nde20052nde2006
1ère20041ère2005
Tle2003Tle2004

อนุบาล = PS MS GS

ประถม = CP CE1 CE2 CM1 CM2

มัธยมต้น = 6ème 5ème 4ème 3ème

มัธยมปลาย =  2nde 1ère Tle